Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego w Trzebini

Syndyk Masy Upadłości Czesława Ślusarczyka w upadłości zam. w Trzebini

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej udział (1/2) w prawie własności lokalu mieszkalnego o łącznej pow. użyt. 64,8 m2 położony w Trzebini przy ul. Osiedle Widokowe 8.

 Łączna sprzedaż nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż 70 % wartości oszacowania, 

tj. za kwotę 75.530,00 zł brutto.

 

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313 

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 7.553,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 74 1950 0001 2006 0098 2608 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs -Trzebinia” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 10.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka (zał. nr 2). Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.