Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Nieruchomość gruntowa zabudowana lokalem mieszkalnym w Tymbark

Syndyk Masy Upadłości Roberta Kałużnego w upadłości zam. w Tymbarku

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny o łącznej pow. użyt. 61,83 m2 położony w Tymbarku, na piętrze w budynku nr 303, objętej księgą wieczystą o nr NS1L/00051220/7 oraz udział (6183/12321) we wspólnej nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,0222 ha.- stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 546/3 objętej księgą wieczystą o nr NS1L/00041457/4.

Łączna sprzedaż nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż wartości oszacowania, tj. za kwotę 135.400,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem: 

Biuro Syndyka

31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 13.540,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 50 1950 0001 2006 0099 1095 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs -Tymbark” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. 29 Listopada 130, pok. 501, 31-406 Kraków, w terminie do dnia 5 października 2020 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 9 października 2020 r. o godz. 1000.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej, z którym można zapoznać się w Biurze Syndyka oraz na stronie internetowej wskazanej powyżej (zał. nr 2).