Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Nieruchomości gruntowe niezabudowane w Stryszawie

Syndyk masy upadłości Stanisławy Pituły, zam. w Stryszawie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości gruntowych niezabudowanych wchodzących w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych (teren leśny) w postaci działek o nr 6196, 6541, 6547, 6548, 6603, 6605 o łącznej pow. 6100 mkw, położonych w Stryszawie, pow. Sucha Beskidzka objętych księgą wieczystą o numerze KR1B/00023796/4.

 

Sprzedaż łączna nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż

11.550,00 zł brutto.

 

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem: 

Biuro Syndyka31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.155,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 48 1950 0001 2006 0073 8414 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium należy składać osobiście (w godzinach pracy biura syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs ofert – Stryszawa” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. 29 Listopada 130, pok. 501, 31-406 Kraków, w terminie do dnia 5 października 2020 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 9 października 2020 r. o godz. 1100.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową, po zatwierdzeniu jego wyboru przez Sędziego – Komisarza, w terminie 30 dni od daty postanowienia Sędziego – Komisarza. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia powyższej umowy skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej, z którym można zapoznać się w Biurze Syndyka oraz na stronie internetowej wskazanej powyżej (zał. nr 1).