Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z działką niezabudowaną w Rybnej

                Syndyk Masy Upadłości Danuty Król w upadłości zam. w Rybnejogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej: niezabudowanej (o pow. 0,35 ha - nr ewid. 1337/1) oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (o pow. 0,04 ha – nr ewid. 1337/2), położonych w Rybnej, gm. Czernichów.

Łączna sprzedaż nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż 30 % wartości oszacowania, tj. za kwotę 149.700,00 zł brutto.

 

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem: 

Biuro Syndyka 

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313 

tel. (12) 420-26-89 

www.syndyksprzeda.ple-mail: biuro@syndykmasy.pl 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 14.970,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 11 1950 0001 2006 0035 7763 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium należy składać osobiście (w godzinach pracy biura syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs - Rybna” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 27 września 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 4 października 2021 r. o godz. 1000.Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową, po zatwierdzeniu jego wyboru przez Sędziego – Komisarza, w terminie 30 dni od daty postanowienia Sędziego – Komisarza. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia powyższej umowy skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej.