Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Nieruchomości gruntowe - Wólka Grądzka

Syndyk Masy Upadłości Andrzeja Szuby w upadłości zam. w Strojcowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

1. nieruchomości gruntowych położonych w Wólce Grądzkiej, w postaci działki o nr ew. 60/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 41 oraz działek o nr ew. 60/3, 184, 190/2, 190/3, 191/2, 191/3, 195/4, 195/5, 331 objętych księgą wieczystą o nr: TR1D/00004449/8.Sprzedaż działek objętych powyższą księgą wieczystą może się odbyć za cenę nie niższą niż 70 % wartości oszacowania, tj. kwotę 219.450,00 zł brutto.

2. nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wólce Grądzkiej, w postaci działek o nr ew: 31/2, 31/3, 31/5, objętych księgą wieczystą o nr: TR1D/00074444/4. Sprzedaż działek objętych powyższą księgą wieczystą może się odbyć za cenę nie niższą niż 70 % wartości oszacowania, tj. kwotę 18.130,00 zł brutto.

3. nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wólce Grądzkiej, w postaci działek o nr ew: 1827/1 oraz 1827/2, objętych księgą wieczystą o nr: TR1D/00029741/6. Sprzedaż działek objętych powyższą księgą wieczystą może się odbyć za cenę nie niższą niż 70 % wartości oszacowania, tj. kwotę 6.160,00 zł brutto.

 

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia ww nieruchomości.

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania danej nieruchomości na rachunek masy upadłości w prowadzony w Idea Bank: 61 1950 0001 2006 0096 5368 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Wólka Grądzka 1/2/3” (ze wskazaniem numeru ww nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży) na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia: 7 czerwca 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, dnia 14 czerwca 2021 r. o godz. 9.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.