Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Prawo własności nieruchomości w Szczawnicy

Syndyk Masy Upadłości Anny Zapalskiej w upadłości zam. w Wieliczce

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (działka ewidencyjna nr 920/5), objętej księgą wieczystą NS1T/00097293/0 oraz udział (1/3) w nieruchomości niezabudowanej (działka ewidencyjna nr 920/3), objętej księgą wieczystą NS1T/00097291/6, położonych w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej 14.

Łączna sprzedaż ww nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż wartości oszacowania, tj. za kwotę 221.900,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem: 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia ww nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania (tj. 22.190,00 zł) na rachunek masy upadłości w prowadzony w Idea Bank: 71 1950 0001 2006 0082 4310 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Szczawnica” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia: 7 czerwca 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, dnia 14 czerwca 2021 r. o godz. 12.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.