Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Działki udziały w Roczynach

Syndyk Masy Upadłości Andrzeja Wysogląda w upadłości zam. w Roczynach

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

 

  • udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka o numerze 526/7) objętej księga wieczystą KR1W/00050533/0, położonej w Roczynach,

  • udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka o numerze 526/8) objętej księgą wieczystą KR1W/00050532/3, położonej w Roczynach,

  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działka o numerze 525/2 oraz 526/9) objętych księgą wieczystą KR1W/00052418/2, położonych w Roczynach

 

Łączna sprzedaż ww nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż wartości oszacowania, tj. za kwotę 5.165,00 zł brutto.

 

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia ww nieruchomości.

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania (tj. 516,50 zł) na rachunek masy upadłości w prowadzony w Santander Bank: 42 1090 2590 0000 0001 4714 6980. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Roczyny” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia: 7 czerwca 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, dnia 14 czerwca 2021 r. o godz. 14.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.