Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Mieszkanie w Warszawie udział 1/2

Syndyk Masy Upadłości Ireny Grzesik w upadłości zam. w Krakowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem procedury konkursowej jest łączna sprzedaż

- 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 87,48 mkw położonego w Warszawie przy ul. Świderskiej 113B, dzielnica Białołęka, objętego księgą wieczystą nr WA3M/00435984/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie 

- 1/2 udziału w prawie własności stanowiska postojowego nr 13 garażu podziemnego, położonego w ww nieruchomości, objętego księgą wieczystą nr WA3M/00434317/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie


 (operat szacunkowy ww nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze Syndyka w Krakowie).

 

Łączna sprzedaż udziałów w ww nieruchomościach może się odbyć za cenę nie niższą niż wartości oszacowania, tj. za kwotę 414.500,00 zł brutto.

 

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 41.450,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 62 1950 0001 2006 0070 4145 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Świderska, Warszawa” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 9.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.