Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pieczarkarni - Poręba

Syndyk Masy Upadłości Barbary Torby w upadłości zam. w Jaśkowicach

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem procedury konkursowej jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, stanowiącym pieczarkarnię wraz z trzema tunelami foliowymi, posadowionej na działce ewidencyjnej o nr 563/134, położonej w Porębie (woj. śląskie). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Pszczynie, W Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KA1P/00014925/8 (operat szacunkowy ww nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze Syndyka w Krakowie).

Sprzedaż ww nieruchomości może odbyć się za cenę nie niższą 80 % cena oszacowania

tj. 277.600,00 zł brutto 

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndykmasy.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 27.760,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o nr: 25 1090 2590 0000 0001 4675 7928. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Poręba” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 11 lipca 2022 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka w Krakowie, w dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 9.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.