Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Nieruchomości gruntowe - Krynica Zdrój

Syndyk Masy Upadłości Grażyny Pamuły w upadłościogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pensjonatu „Żółta Róża” położonej w Krynicy Zdroju przy ul. Jaworowej 21, o pow. użytkowej ok. 719 mkw. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste o numerze NS1M/00020643/3 (działki ew. 1082/5, 1082/6) oraz NS1M/00006682/4. (działka ew. 1090). Łączna pow. działek wynosi 0,0797 ha.

 Łączna sprzedaż ww nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż

1.530.000,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem: 

Biuro Syndyka31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501tel. (12) 420-26-89www.syndyksprzeda.ple-mail: biuro@syndykmasy.pl

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 153.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank nr: 33 1090 2590 0000 0001 4323 1737. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium należy składać osobiście (w godzinach pracy biura syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs ofert – Krynica Zdrój” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. 29 Listopada 130, pok. 501, 31-406 Kraków, w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pana Andrzeja Ciby w Krakowie, w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 900.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje łącznie najwyższą cenę za przedmiot konkursu, po zatwierdzeniu jego wyboru przez Sędziego – Komisarza, w terminie 30 dni od daty postanowienia Sędziego – Komisarza. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia powyższej umowy skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Za datę złożenia oferty przesłanej listem poleconym uważa się datę jej wpływu do Biura Syndyka. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu ofert. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert lub jego unieważnienie w całości bez podania przyczyny.