Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Udział 3/4 w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego w Krakowie

Syndyk Masy Upadłości Grażyny Wójs w upadłości zam. w Krakowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 3/4 w prawie własności nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku przy ul. Kluczborskiej 5 w Krakowie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz przynależnościami, obciążonymi ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności osobistej.

Sprzedaż udziału w ww nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż wartości oszacowania, tj. za kwotę 176.550,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem: 

Biuro Syndyka31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 17.655,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Banku nr: 10 1090 2590 0000 0001 4347 5136. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Kluczborska, Kraków” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 9.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.