Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Wierzytelności PKS


cena wywoławcza:    154.303,00 zł
Przedmiot sprzedaży                              - Pakiet wierzytelności:                                                                  1.  przedawnionych na dzień 31 lipca 2020 r. o wartości nominalnej 258.753,11 zł za kwotę nie                                                                      niższą niż 10 % wartości nominalnej tj. 25.875 zł                                                                  2. nieprzedawnionych do końca lipca 2020 r. o wartości nominalnej 513.711,88 zł za kwotę nie                                                                      niższą niż 25% wartości nominalnej tj. 128 428,00 zł

 

 Typ prowadzonej sprzedaży                 - sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert  Termin wpłaty wadium                         - 7 września 2020 r. (10% ceny wywoławczej) Termin przesyłania ofert                       - 7 września 2020 r.  Termin i miejsce wyboru ofert              - 11 września 2020 r., godz. 10:00                                                                   Biuro syndyka: 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501 Miejsce składania ofert                         - Biuro syndyka: 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501                                        Forma składania ofert                           - osobiście lub listem poleconym na adres biura syndyka w Krakowie                                                Podstawą wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena powyżej ceny minimalnej.
Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 52 1950 0001 2006 0072 0838 0003
Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży dostępne pod nr tel. (12) 420-26-89 w godz. 8 - 16