top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Udział 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Syndyk Masy Upadłości Eugeniusza Biskupa w upadłości zam. w Krakowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiotem procedury konkursowej jest prawo udziału 1/3 w własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, obręb 23, ark.4 składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 3/2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KI1O/00010933/2 (operat szacunkowy ww. nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze Syndyka w Krakowie).

 

Sprzedaż ww. udziału w nieruchomości może odbyć się za cenę nie niższą niż cena oszacowania

21 233 netto

 

 

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

 www.syndykmasy.pl            e-mail: biuro@syndykmasy.pl

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2 123,30 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o nr: 83 1090 2590 0000 0001 4768 1779. Ofertę wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs Ostrowiec Świętokrzyski” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 15 marca 2024 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka w Krakowie, w dniu 22 marca 2024 r. o godz. 11.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nieprzystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

Regulamin procedury konkursowej:

regulamin