top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Udział w Nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Ułanów

Syndyk Masy Upadłości Piotra Guzika w upadłości zam. w Krakowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiotem procedury konkursowej jest prawo udziału 180/4320 własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Ułanów składającej się z działki ewidencyjnej numer 96.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KR1P/00001095/4 (operat szacunkowy ww. nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze Syndyka w Krakowie).

 

Sprzedaż ww. nieruchomości może odbyć się za cenę nie niższą niż  cena oszacowania

22 071 zł netto

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

 www.syndykmasy.pl        e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2 207,10 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o nr: 77 1090 2590 0000 0001 4768 1790 Ofertę wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs Ułanów” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 15 marca 2024 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka w Krakowie, w dniu 22 marca 2024 r. o godz. 10.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nieprzystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

 

regulamin

regulamin