top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Lokal mieszkalny ul. Halszki w Krakowie

Syndyk Masy Upadłości Dariusza Kokosińskiego w upadłości zam. w Krakowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości

Przedmiotem procedury konkursowej jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Halszki 31 w Krakowie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KR1P/00201973/5

 

Sprzedaż ww nieruchomości może odbyć się za cenę nie niższą niż cena oszacowania

643. 800,00 brutto

 

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

 www.syndykmasy.pl          e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 64.380 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o nr: 88 1090 2590 0000 0001 5306 9748. Ofertę wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Halszki Kraków” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 29 marca 2024 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka w Krakowie, w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową.  Nieprzystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

Regulamin procedury konkursowej:

regulamin Halszki Kraków