top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Nieruchomość gruntowa zabudowana i niezabudowana – Zagórze

Syndyk Masy Upadłości Haliny Sarneckiej w upadłości zam. w Niepołomicach

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

udziału w ogóle praw i obowiązków spadkowych w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiotem procedury konkursowej jest udział  1/3 w ogóle praw i obowiązków spadkowych  w nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 12 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 61 i budynkiem gospodarczym  oraz   1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 351/2, położonych w miejscowości Zagórze, gmina Niepołomice. Dla przedmiotowej nieruchomości Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach prowadzi księgę o numerze KR2I/00008124/6 (operat szacunkowy ww nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze Syndyka w Krakowie).

 

Sprzedaż udziału w ww nieruchomości może odbyć się za cenę nie niższą

niż 60% ceny oszacowania tj. 

46.200,00 zł brutto

 

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

 www.syndykmasy.pl      e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 4620 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o nr:.42 1090 2590 00000001 4443 9710

Ofertę wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Zagórze” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 7 czerwca 2024 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka w Krakowie, w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 8.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

 

Regulamin konkursu ofert

regulamin Zagórze 2024-06-14