top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Nieruchomość gruntowa zabudowana – Mysłowice

Syndyk Masy Upadłości Eweliny Salwin w upadłości zam. w Krakowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości

 

Przedmiotem procedury konkursowej jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Mysłowicach, ul. Obrońców Westerplatte 22, składającej się z działki ewidencyjnej 1087/62. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KA1L/00011468/1 (operat szacunkowy ww. nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze Syndyka w Krakowie).

 

Sprzedaż ww. nieruchomości może odbyć się za cenę nie niższą niż 80% wartości  ceny oszacowania

1 859 200,00 zł brutto

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

 www.syndykmasy.pl         e-mail: biuro@syndykmasy.pl

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości  185 920 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o nr: 11 1090 2590 0000 0001 5489 8517. Ofertę wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs Mysłowice” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 7 czerwca 2024 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka w Krakowie, w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 10.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nieprzystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

 

Procedura konkursowa:

regulamin