top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Nieruchomość Kraków ul. Celarowska

Syndyk Masy Upadłości Krzysztofa Mani w upadłości zam. w Krakowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • Nieruchomość położona w Krakowie przy ul. Celarowskiej 20/109 objęta księgą wieczystą nr KR1P/0027768/8.

 

Łączna sprzedaż ww nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż wartości oszacowania,

tj. za kwotę 357 700 brutto. 

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

 www.syndyksprzeda.pl            e-mail: biuro@syndykmasy.pl

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia ww nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania (tj.35.770 zł) na rachunek masy upadłości w prowadzony w Santander Bank: 03 1090 2590 0000 0001 4894 5383 Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Celarowska na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia: 28 lipca 2023 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, dnia 4 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

Regulamin Konkursu:

regulamin mieszkanie Celarowska 5.08.2023