top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Nieruchomość gruntowa w Płokach

Syndyk Masy Upadłości Przemysława Chechelskiego w upadłości zam. w Płokach

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

 

  • udziału 1/6 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej (o nr działek ewidencyjnych 558/7 oraz 405/6 o łącznej pow. 3950 mkw) objętej księgą wieczystą KR1C/00042145/6 , położonej w Płokach,
  • udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej (o nr działek ewidencyjnych 709, 710, 711) zabudowanej budynkiem mieszkalnym objętej księgą wieczystą KR1C/00042159/7, położonej w Płokach, ul. Główna.

 

Łączna sprzedaż ww nieruchomości może się odbyć bez ustalenia ceny minimalnej

 

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

 www.syndyksprzeda.pl     e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia ww nieruchomości.

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 500 zł  na rachunek masy upadłości w prowadzony w Santander Bank: 95 1090 2590 0000 0001 4328 3583. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Płoki” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia:  15 marca 2024 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, dnia 22 marca 2024 r. o godz. 9.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

Regulamin procedury konkursowej

regulamin procedury Płoki- 2024-03-22