Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Piętro domu w Tymbarku

 

Syndyk Masy Upadłości Roberta Kałużnego w upadłości zam. w Tymbarkuogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny o łącznej pow. użyt. 61,83 m2 położony w Tymbarku, na piętrze w budynku nr 303, objętej księgą wieczystą o nr NS1L/00051220/7 oraz udział (6183/12321) we wspólnej nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,0222 ha.- stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 546/3 objętej księgą wieczystą o nr NS1L/00041457/4.

Łączna sprzedaż nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż 40.000,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem: 

Biuro Syndyka31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313tel. (12) 420-26-89www.syndyksprzeda.ple-mail: biuro@syndykmasy.pl

 Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 50 1950 0001 2006 0099 1095 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs -Tymbark” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 1000.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej, z którym można zapoznać się w Biurze Syndyka oraz na stronie internetowej wskazanej powyżej.