Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Nieruchomość gruntowa - Poręba Spytkowska

Syndyk Masy Upadłości Barbary Snopkowskiej (pop. Flak) w upadłości zam. w Krakowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiotem procedury konkursowej jest prawo własności prawa własności działki ewidencyjnej o numerze 2117, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi w stanie wymagającym rozbiórki wraz z pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu, położonej w Porębie Spytkowskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze TR1B/00078115/5 (operat szacunkowy ww nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze Syndyka w Krakowie).

 

Sprzedaż udziału w ww nieruchomości może odbyć się za cenę nie niższą niż 80 % ceny oszacowania

tj. 85.600,00 zł brutto

 

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndykmasy.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 8.560,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o nr: 12 1090 2590 0000 0001 4765 5412. Ofertę wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej Andrzeja Ciby w Krakowie) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Poręba Spytkowska” na adres: Kancelaria Notarialna Andrzej Ciba – ul. Wielopole 16/3, 31-072 Kraków, w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Andrzej Ciba w Krakowie, w dniu 8 maja 2023 r. o godz. 10.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.