Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Udział 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowych - Chrzanowice

Syndyk Masy Upadłości Bogusława Kopcika w upadłości zam. w Krakowieogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/4 w prawie własności:

  • * nieruchomości gruntowej zabudowanej (o numerze działki ewidencyjnej 324/1)

  • * nieruchomościach gruntowych niezabudowanych (o numerze działek ewidencyjnych: 316, 317, 325, 473, 558, 627, 774, 1215, 1272, 1450, 1502, 1775),

położonych w Chrzanowicach, powiat radomszczański, województwo łódzki, objętych księgą wieczystą o nr: PT1R/00094600/8.


Sprzedaż udziału w działkach objętych powyższą księgą wieczystą może się odbyć za cenę nie niższą niż 50 % wartości oszacowania, tj. kwotę 29.875,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia ww nieruchomości.

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania danej nieruchomości tj. 2.987,50 zł,  na rachunek masy upadłości w prowadzony w Santander Banku S.A.: 30 1090 2590 0000 0001 4354 8205. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Chrzanowice” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia: 16 sierpnia 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, dnia 23 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.