Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Prawo własności nieruchomości w Kętach

 

Syndyk Masy Upadłości Andrzeja Warchoła w upadłości zam. w Kętach

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

  • nieruchomość gruntowa zabudowana lokalem mieszkalnym o nr księgi wieczystej KR2E/00035929/3, położona w Kętach przy ul. Szkolnej 7C/II.

  • udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej (działki ewid. 626/2) o nr księgi wieczystej KR2E/00008404/9, położonej w Kętach.

  • udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej (działki ewid. 626/1, 626/3) o nr księgi wieczystej KR2E/00035927/9, położonej w Kętach.

Łączna sprzedaż ww nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż 30 % wartości oszacowania, tj. za kwotę 91.650,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia ww nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania (tj. 9.165,00 zł) na rachunek masy upadłości w prowadzony w Santander Bank: 80 1090 2590 0000 0001 4661 2311. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Kęty, ul. Szkolna” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia: 16 sierpnia 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, dnia 23 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.