top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Nieruchomość gruntowa zabudowana Las, ul. Malwy

Syndyk Masy Upadłości Aurelii Kiszczak w upadłości zam. w Lesie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiotem procedury konkursowej jest prawo własności udziału 2/3 w nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych  nr 354 i 355 zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 10 oraz niezabudowanej o nr 358/2, położonych w miejscowości Las, ul. Malwy. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KR1E/00058456/6 (operat szacunkowy ww nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze Syndyka w Krakowie).

 

Sprzedaż udziału w ww nieruchomości może odbyć się za cenę nie niższą

          niż 80 % ceny oszacowania

tj. 117.760,00 zł brutto

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

 www.syndykmasy.pl   e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

 

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 11.776,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o nr: 97 1090 2590 0000 0001 4768 1721. Ofertę wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Piotrowice” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 29 czerwca 2023 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka w Krakowie, w dniu 6 lipca 2023 r. o godz. 11.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

Regulamin procedury konkursowej

regulamin Las 2023-07-06