top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Upadłość podmiotów gospodarczych

1. Doradztwo dla firm w okresie przed i po ogłoszeniu upadłości

        Doradztwo i konsultacje dla podmiotów gospodarczych rozważających konieczność przygotowania i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. To ważna decyzja, którą należy podjąć gdy podmiot staje się niewypłacalny, a dobrze sporządzony wniosek, spełniający wszystkie wymogi formalne ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu ustawy z dnia 15-05-2015 r.), gwarantuje skrócenie terminu wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Doradztwo obejmuje m.in.:

–   udzielanie porad, wyjaśnień i sporządzanie opinii z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego       

–   sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika

–   reprezentowanie dłużnika, jako pełnomocnik procesowy, w sprawach z zakresu prawa upadłościowego

2. Doradztwo dla firm będących wierzycielami niewypłacalnych dłużników

        Świadczenie usług doradczych dla wierzycieli ma na celu głównie ochronę ich interesów poprzez ograniczenie ryzyka powstania kolejnych strat finansowych. Wierzycielom, oprócz typowych działań windykacyjnych, przysługuje również prawo składania wniosków o ogłoszenie upadłości swoich dłużników. Odkładanie decyzji o podjęciu takich działać wielokrotnie doprowadza do pogłębiania się strat finansowych wierzyciela a w skrajnych sytuacjach do doprowadzenia własnej firmy na skraj bankructwa.

Zakres doradztwa dotyczy w szczególności:

–   przygotowywania wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika

–   sporządzania wniosków dotyczących wyłączenia składników majątkowych z masy upadłości

–   sporządzanie zgłoszeń wierzytelności

–   konsultacji dla reprezentantów wierzycieli w zakresie ich uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy prawo upadłościowe

    w brzmieniu z dnia 15.05.2015 r.

–   reprezentowania wierzycieli w charakterze pełnomocnika procesowego przed sądami powszechnymi z zakresie postępowań 

    upadłościowych i restrukturyzacyjnych